Giới thiệu

     Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra, việc nâng cao hiệu quả chất lượng công việc bắt nguồn từ cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong các cơ quan tổ chức nhà nước là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi ngày càng cao.

     Trong những năm gần đây, Nhà trường liên tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, yêu cầu đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình hình mới là hết sức cần thiết. Đứng trước yêu cầu đó, trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng, tư vấn của các đơn vị chức năng, Hội đồng trường đã ra Nghị quyết số 1432/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 về tổ chức bộ máy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm khối Quản lý, tham mưu, phục vụ và Khối Đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ. Tiếp theo đó, Hội đồng Trường đã ra Nghị quyết số 28/NQ-ĐHNT ngày 28/4/2022 về việc thành lập các đơn vị thuộc Trường Đại học Nha Trang trong đó có Văn phòng Trường.

     Văn phòng Trường được thành lập trên cơ sở cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đầu mối hiện có (Văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng Giám hiệu, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính trong công tác tham mưu, giúp việc, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên đối với mọi hoạt động của Trường. Văn phòng Trường còn là bộ phận tham mưu, điều hành tổng hợp, đầu mối điều phối hoạt động của Nhà trường, là trung tâm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo; là nơi chủ động thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường và nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là các nhiệm vụ cấp trên giao.