Văn bản quản lý

Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Số 278/QĐ-ĐHNT Quy định về việc quản ký và sử dụng hệ thống hộp thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐH Nha Trang 04/04/2016
2 Số 415/QĐ-ĐHNT Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ trong Trường ĐH Nha Trang 04/05/2017
3 Số 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020
4 Số 2125/QĐ-BGDĐT Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 05/06/2018
5 Số 199/QĐ-TTg Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 19/02/2019
6 Số 1428/QĐ-ĐHNT Quyết định về việc phân công viên chức thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của Trường ĐH Nha Trang 30/12/2021
7 Số 1366/QĐ-ĐHNT Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Trường ĐH Nha Trang 16/12/2022
8 Số 2839/BGDĐT-VP Công văn thực hiện các nhiệm vụ triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 30/07/2022
9 Số 59/BGDĐT-VP Công văn về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 02/04/2022
10 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 22/12/2018