Văn bản quản lý

Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Số 278/QĐ-ĐHNT Quy định về việc quản ký và sử dụng hệ thống hộp thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐH Nha Trang 04-04-2016
2 Số 415/QĐ-ĐHNT Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ trong Trường ĐH Nha Trang 04-05-2017
3 Số 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05-03-2020
4 Số 2125/QĐ-BGDĐT Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 05-06-2018
5 Số 511/QĐ-ĐHNT Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Trường ĐH Nha Trang 08-05-2023
6 Số 199/QĐ-TTg Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 19-02-2019
7 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 22-12-2018
8 Số 1428/QĐ-ĐHNT Quyết định về việc phân công viên chức thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của Trường ĐH Nha Trang 30-12-2021
9 1155/QĐ-ĐHNT Quy định công tác văn thư của Trường ĐH Nha Trang 31-08-2022