Thông tin liên hệ các đơn vị

Website Văn phòng Đảng ủy

- 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang

- 02583 832 0877      02583 831 147

- vpdu@ntu.edu.vn    danguy.ntu.edu.vn